ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletประมวลภาพกิจกรรม
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
 

 

 

 

      

ได้ตั้งใจว่าจะนำพาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกให้ก้าวไกลอย่างมีความผาสุก มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นของปวงชน โดยดำเนินการเรียนการสอนตามโครงการพระราชดำริ แบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นองค์กรที่ทุกคนมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกร่วมกัน        

          ขอให้ท่านได้ติดตามข่าวสารข้อมูลจากเว็บเพ็จของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางวิทยาลัยเพื่อ  รับทราบสิ่งที่วิทยาลัยของเราได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังสติปัญญาร่วมกันพัฒนาและนำความรู้สู่สังคม อีกทั้งสร้างนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญ ในการนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน

         ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลพณิชยการนครนายก ทางเราพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกท่านในการ สรรค์สร้างพัฒนาวิทยาลัยของเราต่อไป

         15 ธันวาคม 2556 ได้ทำการเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น วิทยาลัยในเครือของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ประเทศกำพูชาเปิดทำการเรียน การสอนระบบ ทวิภาคี ในสาขา การอ่าน-การเขียน ภาษาไทย และการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ สาขางานการบัญชี  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเครื่องกลและสาขางานเครื่องปรับอากาศ

       19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ สาขา 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ บายพาสถนนเลี่ยงเมือง ปากพลี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) เพื่อให้เพียงพอกับจำนวน ของผู้เรียนและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เพิ่มเติมในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขางานโลจิสติก สาขางาน การท่องเที่ยว

 

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม

  2020-01-07

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม 

More...
ร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน

More...