ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
bulletสมัครเรียนออนไลน์
ประวัติวิทยาลัย

            วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ( วัดอุดมธานี ) เดิมชื่อ โรงเรียนพณิชยการนครนายก ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2522 โดยมี นายปกรณ์ สุรินทราโช  เป็นเจ้าของและผู้จัดการ   มีนายวิเชียร นรสิงห์ เป็นครูใหญ่ โดยอาคารและสถานที่ได้เช่าจากวัดอุดมธานี มีพื้นที่สำหรับอาคารเรียนประมาณ 4 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา พื้นที่สนามกีฬา 2 ไร่ 1 งาน 97 ตารางวา พร้อมอาคาร ไม้  2  ชั้น 1 หลัง จากโรงเรียนนายกวัฒนากร

            การจัดตั้งในระยะแรก เปิดสอนเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกพณิชยการ 3 สาขา คือ สาขาการบัญชี  การขาย  และเลขานุการ โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  217 คน  และได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนในปี พ.ศ. 2525  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

          ต่อมาในปี  2529  นายปกรณ์ สุรินทราโช ได้โอนกิจการโรงเรียนให้ นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์  เป็นผู้รับใบอนุญาต และเป็นผู้จัดการ โดยมี น.ส. สุพนิดา   พิกุลเงิน   เป็นครูใหญ่  ในปี พ.ศ. 2531 นายวิฑูรย์ อุปถัมภ์ ยังได้ขอเปิดแผนกช่างยนต์ระดับ ปวช. และเปิดสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวส. อีกด้วย

           ในปี พ.ศ. 2546  ได้โอนกิจการ  โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก  ให้แก่ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ และ   นางปวีนา ศุขวัฒน์  เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และครูใหญ่ จนถึงปัจจุบัน 

           โดยเปิดสอน  ระดับ ปวช.  แผนกพณิชยกรรม มี 3 สาขา คือ สาขาบัญชี สาขาการขาย และ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  แผนกช่างอุตสหกรรม มี 1 สาขา คือ  สาขาช่างยนต์ ระดับปวส.แผนกบริหารธุรกิจ มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาด, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,สาขาบัญชี พื้นที่ที่ ใช้งานจริงมี 4.8 ไร่ และในปี พ.ศ. 2551 ได้ขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน เพิ่มอีกในระดับ ปวส. แผนกเครื่องกล สาขางานยานยนต์

            15 ธันวาคม 2556 ได้ทำการเปิดวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็น วิทยาลัยในเครือของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ประเทศกำพูชาเปิดทำการเรียน การสอนระบบ ทวิภาคี ในสาขา การอ่าน-การเขียน ภาษาไทย และการอ่าน-การเขียนภาษาอังกฤษ สาขางานการบัญชี  สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานเครื่องกลและสาขางานเครื่องปรับอากาศ

             19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ดำเนินการวางศิลาฤกษ์ สาขา 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ที่ บายพาสถนนเลี่ยงเมือง ปากพลี  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) เพื่อให้เพียงพอกับจำนวน ของผู้เรียนและได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เพิ่มเติมในสาขา ช่างไฟฟ้า สาขางานโลจิสติก สาขางาน การท่องเที่ยว

จากอดีตถึงปัจจุบัน

ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์  เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 19-26 มิถุนายน 2547 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ถ่ายภาพร่วมกับ นักเรียน/นักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดระวังเหตุ
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์  ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ปีการศึกษา 2547

ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
กล่าวให้โอวาทแก่ นักเรียน/นักศึกษา ณ ห้องประชุมหอพักชาย

ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา
ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ ณ ห้องประชุมหอพักชายหลังเก่า

ภาพถ่ายอาคารโพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจุบัน อาคารโพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้เป็นอาคารเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ภาพถ่ายอาคารเอนกประสงค์ หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ภาพถ่ายอาคารเอนกประสงค์ หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ภาพถ่ายอาคารเอนกประสงค์ หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง