ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ประวัติวิทยาลัย

ประวัติสถานศึกษา

 

          วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งเมื่อปี พ..๒๕๒๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๔-๑๙๖/๖ เขตเทศบาลเมืองนครนายก ตำบลนครนายก  อำเภอเมืองนครนายก  ปัจจุบันบริหารงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ เป็นประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.มัฆวาน  ศุขวัฒน์  เป็นผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกและดร.ภาชินี  ดงดินอ่อน  เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เปิดเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาชาวิชาที่เปิดสอน มีดังนี้ สาชาการบัญชี  สาขาการตลาด  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว สาขายานยนต์และสาขาไฟฟ้ากำลัง

          บริเวณใกล้เคียงของวิทยาลัย

ทิศเหนือ                   ติดแม่น้ำนครนายก

ทิศใต้                       หมู่บ้านอุดมทรัพย์

ทิศตะวันออก              ติดโรงเรียนนายกวัฒนากร(วัดอุดมธานี)

ทิศตะวันตก                ติดวัดอุดมธานี(พระอารามหลวง)

          เครื่องหมาย/ตราของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก มีชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ระหว่างวงกลมนอกและใน วงกลมในมีสัญลักษณ์เครื่องหมาย เรือใบ อักษรย่อภาษาไทยว่า ทพน. ภาษาอังกฤษว่า TPN.

          บริเวณสถานที่ตั้งและอาคารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ปรากฏตามแผนผังดังเอกสารแนบท้ายตราสารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

จากอดีตถึงปัจจุบัน

รศ.ดร ประยุทธ  ศุขวัฒน์  เป็นประธานในพิธีเปิดสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 19-26 มิถุนายน 2547 ณ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

รศ.ดร ประยุทธ  ศุขวัฒน์  ถ่ายภาพร่วมกับ นักเรียน/นักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่จุดระวังเหตุ
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

รศ.ดร ประยุทธ  ศุขวัฒน์   ผศ. ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายใน
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ปีการศึกษา 2547

 

รศ.ดร ประยุทธ  ศุขวัฒน์   ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษา
ร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ ทำสมาธิ ณ ห้องประชุมหอพักชายหลังเก่า

ภาพถ่ายอาคารโพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจุบัน อาคารโพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้เป็นอาคารเรียน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

ภาพถ่ายอาคารเอนกประสงค์ หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ภาพถ่ายอาคารเอนกประสงค์ หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ภาพถ่ายอาคารเอนกประสงค์ หลังปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง