dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูล SAR
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
dot
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานผู้อำนวยการ
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
dot
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา2554  เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการนำเสนอผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของนักเรียน/นักศึกษา แต่ละสาขางานมาเผยแพร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมี นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน/นักศึกษา

นายสมชาย  วิริยะคุปต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน/นักศึกษา

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
นางฐาณิญา  ตุลานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
อาจารย์เจษฎากร   ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ได้ร่วมกับตัดริบบิ้นเพื่อเปิดโครงการสัปดาห์วิชาการ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์เจษฎากร   ศุขวัฒน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก

 

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์สมศักดิ์  กองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายงานประกันคุณภาพ

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์พัทยา  ตินานพ รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและวัดผล

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์ดวงทิพย์  สิทธิเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

aaaaaa

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์จุรีรัตน์  กองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์สมยศ  ปรีประดิษฐ์ หัวหน้าแผนกเครื่องกล

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ อาจารย์วิไรรัตน์  โกมลกุล หัวหน้าแผนกพณิชยกรรม

ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ

ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ

พ.ต.อ.นิคม  ขำชื่น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการสัปดาห์วิชาการ

 

ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้มอบของที่ระลึกให้กับ
นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก

www

ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้มอบของที่ระลึกให้กับ
พ.ต.อ.นิคม  ขำชื่น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก

eeee

ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้มอบของที่ระลึกให้กับ
นางฐาณิญา  ตุลานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

การแสดงชุดรำอวยพร จากชมรมการแสดง
โดย นายธัญรัตน์  บุญมั่น และ
นายพันธกาญจน์  พรหมมา

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
มอบรางวัลให้กับนักแสดง

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ถ่ายรูปร่วมกับ
คณะผู้มีเกียรติที่มาร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ถ่ายรูปร่วมกับ
คณะผู้มีเกียรติ คณะครู และผู้สนับสนุนโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

 

ผู้ที่มาร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการ เยี่ยมชมบูธการทำพวงกุญแจด้วยไม้มะขาม

ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ถ่านรูปร่วมกับนักเรียน โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร

นักเรียนจาก โรงเรียนนายกวัฒนากร เล่นเกมส์ร่วมสนุกกับบูธแผนกเครื่องกล

นักเรียนจาก โรงเรียนนายกวัฒนากร เดินชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน/นักศึกษา แผนกเครื่องกล

คณะผู้มาร่วมงานโครงการสัปดาห์วิชาการ เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม รถตัดหญ้า บังคับรีโมท

คณะผู้มาร่วมงานโครงการสัปดาห์วิชาการ เยี่ยมชมบูธ การใช้สิ่งเทียมอาวุธปืน(บีบีกัน)ของนักศึกษาวิชาทหาร

rr

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
พ.ต.อ.นิคม  ขำชื่น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมยิงปืน บีบีกัน

นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจมาทดสอบยิงปืน บีบีกัน ที่บูธของนักศึกษาวิชาทหาร

โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ บูธการการวาดภาพระบายสี

โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ โครงงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องหั่นและแยกแกนสับปะรด”
ผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกพณิชยกรรม

โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
โครงงานการจัดทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษผักและผลไม้
ผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกพณิชยกรรม

โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
โครงงานการประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุหลือใช้
ผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกพณิชยกรรม

โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
โครงงานสิ่งประดิษฐ์โคมไฟตะไคร้หอม
 ผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกพณิชยกรรม

eeee

โครงการสัปดาห์วิชาการ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
ศูนย์รวมอาหาร บูธบัญชีตำแหลก โดย นักศึกษา ชั้นที่ ๑ สาขาการบัญชี

คณะผู้มาร่วมงานโครงการสัปดาห์วิชาการ เดินเยี่ยมชม ที่บูธศูนย์รวมอาหาร

นายสมชาย  วิริยะคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายกเยี่ยมชม
โครงงานการประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุหลือใช้ ผลงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกพณิชยกรรม

 

คณะผู้มาร่วมงานโครงการสัปดาห์วิชาการ เดินเยี่ยมชม นวัตกรรม เครื่องหั่นผัก
ของนักศึกษาแผนกเครื่องก

คณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยาเยี่ยมชม
การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้น ปวช.๓ แผนกพณิชยกรรม โครงการสื่อการสอน CAI ในวิชาบัญชี

การแสดงผลงานของนักศึกษาชั้น ปวช.๓ แผนพณิชยกรรม
โครงการนำเสนอการติดตั้งอิงค์แท้งต่อ

 

 
กิจกรรมของวิทยาลัย ฯ

การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน "การแข่งขันตอบคำถามภาษาจีนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557"
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา "การแห่เทียนจำนำพรรษา" ประจำปี 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่ิอเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาภาคสมทบ)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่ิอเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีรับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือใบ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโครงการสิ่งประดิษฐ์/สื่อการเรียนการสอน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและเรือใบ
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขัน Yamaha TTX Presentation Contest Thailand Championship 2012
โครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา) ครั้งที่ 1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2555
การแข่งขัน "Yamaha YM-JET Presentation" ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
วันงดสูบบุหรี่โลก
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ โครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 วันที่ 30-31 มกราคม 2554Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th