ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
โครงการนักเรียน/นักศึกษา

โครงการนักเรียน / นักศึกษา

"โครงงานการประดิษฐ์กระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้" ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3

"โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องปั่นและแยกแกนสัปปะรด" ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3

 

 

"โครงงานสายน้ำ ไอเดีย สวรรค์แห่งศิลปะ " ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3

"โครงงานการจัดทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษผักและผลไม้" ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3

"โครงงานสิ่งประดิษฐ์โคมไฟตะไคร้หอม" ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3

 

"โครงงานการผลิตสื่อการสอนเรื่อง การบัญชีเบื้องต้นด้วยโปรแกรม CAI"
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3

************************************

โครงการนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2552
โครงการนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2553
โครงการนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2554