dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูล SAR
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
dot
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานผู้อำนวยการ
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
dot
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวัน อังคาร ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้จัดกิจกรรม
"โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555" ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก


 

รูปที่ ๓ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก นางปวีนา  ศุขวัฒน์
กล่าวให้โอวาทนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวัน อังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 รูปที่ ๔ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียน/นักศึกษา ในวัน อังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 

 
รูปที่ ๕ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
นักเรียน/นักศึกษา ในวัน อังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

รูปที่ ๖ นักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ

รูปที่ ๗ รองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร/ดูแลช่วยเหลือ อาจารย์จติพล  แก้วคำ พูดคุยกับนักเรียน/นักศึกษาใหม่
และชี้แจงรายละเอียดของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของนักเรียน/นักศึกษา

รูปที่ ๗ นักเรียน/นักศึกษาใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รูปที่ ๙ แบ่งกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาทำกิจกรรมสันทนาการ ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 รูปที่ ๑๐ แบ่งกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาทำกิจกรรมสันทนาการ ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

รูปที่ ๑๑ ว่าที่ร้อยตรีหญิงดอกอ้อย  ผาสุข และนักศึกษารุ่นพี่ปี ๓ มาช่วยทำกิจกรรมสันทนาการ
ในโครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

รูปที่ ๑๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา อาจารย์ศศิณัฐ  มารศรี พร้อมด้วยอาจารย์จิระศักดิ์  จิตไธสง
นำนักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมสันทนาการ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รูปที่ ๑๓ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วัดหนองโพธิ์

 

รูปที่ ๑๔ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วัดหนองโพธิ์

รูปที่ ๑๕ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วัดดง

 รูปที่ ๑๖ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วัดดง

รูปที่ ๑๗ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วัดอุดมธานี

รูปที่ ๑๘ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ วัดอุดมธานี

รูปที่ ๑๙ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ มัสยิดอีดิ้นอัสดาฮา

รูปที่ ๒๐ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ณ มัสยิดอีดิ้นอัสดาฮา

 
กิจกรรมของวิทยาลัย ฯ

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน "การแข่งขันตอบคำถามภาษาจีนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557"
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา "การแห่เทียนจำนำพรรษา" ประจำปี 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่ิอเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาภาคสมทบ)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่ิอเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีรับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือใบ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโครงการสิ่งประดิษฐ์/สื่อการเรียนการสอน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและเรือใบ
โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขัน Yamaha TTX Presentation Contest Thailand Championship 2012
โครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา) ครั้งที่ 1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2555
การแข่งขัน "Yamaha YM-JET Presentation" ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2554
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิตติ์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
วันงดสูบบุหรี่โลก
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ โครงการเข้าค่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 25 วันที่ 30-31 มกราคม 2554แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th