dot dot
dot
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
bulletปฏิทินการศึกษา
dot
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูล SAR
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
dot
bulletผลงานผู้บริหาร
bulletผลงานผู้อำนวยการ
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
dot
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา


แบนเนอร์ตัวอย่าง


โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 article

โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก


ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
กล่าวเปิดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555


อาจารย์ศศิณัฐ  มารศรีและอาจารย์พัทยา  ตินานพ สัมภาษณ์ซานคอสและซานตารินา


ซานคอสและซานตารินแจกของขวัญให้กับนักเรียนนักศึกษา


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


การแสดงของนักเรียนนักศึกษา ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


คณะครูอาจารย์และบุคลากรเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


คณะครูอาจารย์และบุคลากรเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


คณะครูอาจารย์และบุคลากรเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนนักศึกษา
ในโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556


อาจารย์ศศิณัฐ  มารศรีและอาจารย์วิรญา  แก้วคำ 2 พิธีกรการประกวดนางฟ้าจำแลง


อาจารย์ศศิณัฐ  มารศรีและอาจารย์วิรญา  แก้วคำ ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าประกวดนางฟ้าจำแลง


ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
คล้องสายสะพายและรางวัล Miss Rainbow Popula 2012 ให้กับผู้เข้าประกวดนางฟ้าจำแลง


ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก สวมมงกุฎและคล้องสายสะพาย
ให้แก่ผู้ชนะการประกวด Miss Rainbow 2012


ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์ อาจารย์ศศิณัฐ  มารศรีและอาจารย์วิรญา  แก้วคำ
ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าประกวดนางฟ้าจำแลง (Miss Rainbow 2012)


ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  - ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์


ตัวแทนนักเรียน/นักศึกษามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  - ดร.ปวีนา  ศุขวัฒน์


นักเรียน/นักศึกษารับพรปีใหม่จากผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์
ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก


ผกท.พ ร.ต.ต.ประยุทธ  ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
อวยพรให้นักเรียนนักศึกษาและกล่าวปิดโครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
กิจกรรมของวิทยาลัย ฯ

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ของ นักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ อาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 article
การแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก article
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน "การแข่งขันตอบคำถามภาษาจีนเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2557"
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา "การแห่เทียนจำนำพรรษา" ประจำปี 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557 article
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (นักศึกษาภาคสมทบ)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่ิอเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีรับมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 article
งานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือใบ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียน/นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 article
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 article
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556 article
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 article
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 article
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 article
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2555 article
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2555 ประเภทโครงการสิ่งประดิษฐ์/สื่อการเรียนการสอน article
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและเรือใบ
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 article
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขัน Yamaha TTX Presentation Contest Thailand Championship 2012
โครงการแนะแนวอาชีพ (กิจกรรมแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา) ครั้งที่ 1
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555 article
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2555
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2555
การแข่งขัน "Yamaha YM-JET Presentation" ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 26 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
โครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 article
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ article
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 article
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา article
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2554 article
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 article
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 article
วันงดสูบบุหรี่โลกCopyright © 2011 All Rights Reserved.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ที่อยู่ :  เลขที่ ข4-196/6 ถนน :  อุดมธานี ตำบล :  นครนายก อำเภอ : เมืองนครนายก
จังหวัด : นครนายก     รหัสไปรษณีย์ : 26000
เบอร์โทร :  037-311691     มือถือ :  081-1552021
แฟกซ์ : 037-313504
อีเมล : tpnschool@gmail.com
www.nkt.ac.th