ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
พันธกิจ

               1. สนับสนุนให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

                    2. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  การใช้ภูมิปัญญา  สถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้  โดยชุมชน            มีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการชองผู้เรียน  และชุมชน

                    3. สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ  เพื่อนำมาวิจัยแก้ไขปัญหา  ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                    4. จัดภูมิทัศน์  อาคารเรียน  เป็นระเบียบสวยงาม  เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน

                    5. ส่งเสริมให้ครูนำสื่อการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์

                   6. ส่งเสริมให้ครูนำสื่อ เทคโนโลยีวัตถุรวม  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                   7. จัดซื้อ, จัดหา, ผลิตคอมพิวเตอร์ สื่อ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

                   8. ปรับปรุงการจัดผลประเมิน  จากสถานที่แท้จริงโดยใช้แฟ้มสะสมงาน