ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ข้อมูลสถานประกอบการ

1.1 ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก   [รหัสสถานศึกษา26100014]

1.2 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง  วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2529

1.3 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ข4-196/6 หมู่ที่ - ถนน - แขวง/ตำบล นครนายก เขต/อำเภอเมือง นครนายก

จังหวัดนครนายก  รหัสไปรษณีย์ 26000 โทรศัพท์  037-311691  โทรสาร 037-313504

E - mail : tpnschool@gmail.com , Website : www.nkt.ac.th

1.4 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก เขต(ที่)  1

1.5 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน

         - ย่านธุรกิจการค้า

         - ใกล้สถานประกอบการภาครัฐ

         - ใกล้สถานประกอบการภาคเอกชน

         - ใกล้สถานศึกษาระดับเดียวกัน

         - ใกล้นิคมอุตสาหกรรม

         - วัดอุดมธานี/แม่น้ำนครนายก

 

 

>>> ข้อมูลด้านสถานประกอบการ ปี 2552

>>> ข้อมูลด้านสถานประกอบการ ปี 2553

>>> ข้อมูลด้านสถานประกอบการ ปี 2554