ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

 สภาพของอาคารสถานที่ปัจจุบันที่มีอยู่จริงและใช้งาน ณ วันที่รายงาน  มีดังนี้
-       จำนวนอาคารเรียน     2     หลัง
-       จำนวนอาคารประกอบ     1     หลัง
-       จำนวนห้องเรียน     21     ห้อง 
-       จำนวนห้องปฏิบัติการ     5     ห้อง
       -       โรงฝึกงาน     1     หลัง
       -       ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย     1     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ     1     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     2     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการภาษา     -     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการการบัญชี     1     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการการตลาด      -     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการการขาย      -      ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการสำนักงาน      2     ห้อง
       -       ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     1     ห้อง
-       จำนวนห้องพักครู     3     ห้อง
-       จำนวนห้องประกอบ      5    ห้อง
       -       ห้องพยาบาล     2     ห้อง
       -       ห้องประชุม     1     ห้อง
       -       ห้องสมุด     1     ห้อง
       -       ห้องแนะแนว     -     ห้อง

 

 

>>> ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปี 2552

>>> ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปี 2553

>>> ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปี 2554