ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
งานวิจัยครู

>>> การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
>>> การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษ 2 ปี 2552
>>> การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษ 3 ปี 2553
>>> การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี 2553
>>> การศึกษาและการแก้ปัญหานักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
>>> งานวิจัยโปรแกรมแอนนิเมชั่น
>>> ปัจจัยทางจิตสังคมกับพฤติกรรมความก้าวร้าวของนักศักษา ปวช 1-3
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ปวช.3
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจและผู้ประกอบการ ช.ย.2
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจและผู้ประกอบการ พ.ณ.2
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง1พ.ณ.3
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง2พ.ณ.3
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีต้นทุน1 พ.ณ.2
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีต้นทุน2 พ.ณ.2
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น ปวช.1
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น2 ปวช.1
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม ปวช.2
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ปวส.1
>>> ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจ ปวส.2
>>> พฤติกรรมการส่งงาน การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
>>> พฤติกรรมการส่งงาน การสนทนาภาษาอังกฤษ ชย.3
>>> พฤติกรรมการส่งงาน ช.ย.1
>>> พฤติกรรมการส่งงาน ช.ย.2 วิชาอาชีวะอนามัย
>>> พฤติกรรมการส่งงาน ช.ย.2
>>> พฤติกรรมการส่งงาน ช.ย.3
>>> พฤติกรรมการส่งงาน แผนกเครื่องกล ปีที่ 3
>>> พฤติกรรมการส่งงาน แผนกเครื่องกล วิชาพละศึกษา
>>> พฤติกรรมการส่งงาน แผนกพาณิชยกรรม ปีที่ 2
>>> พฤติกรรมการส่งงาน แผนกพาณิชยกรรม วิชาพละศึกษา
>>> พฤติกรรมการส่งงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
>>> พฤติกรรมการส่งงาน วิชาจริยธรรมในคอมเตอร์ ปวช.1 คอมพิวเตอร์
>>> พฤติกรรมการส่งงาน วิชาบัญชีร่วมค้า ปวช.3 บัญชี
>>> พฤติกรรมการส่งงาน วิชาบัญชีห้างหุ้นส่วน ปวช.1 คอมพิวเตอร์
>>> พฤติกรรมการส่งงาน วิชาโปรแกรมตารางงาน ปวช.1 คอมพิวเตอร์
>>> พฤติกรรมการส่งงาน วิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ปวช.1 คอมพิวเตอร์
>>> พฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1
>>> พฤติกรรมการส่งงานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ช.ย.1
>>> พฤติกรรมการส่งงานคณิตศาสตร์เบื้องต้น ปวส.1 คอมพิวเตอร์
>>> พฤติกรรมการส่งงานวิชาศิลปะการพูด แผนกพาณิชยกรรม ปีที่ 3