ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ผลงานประธานบริหาร article

 มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 

มอบเกียติบัตร ให้กับผู้บริหาร ในโอกาสได้ร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการ

เรื่อง "กลยุทธการจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อความอยู่รอดในยุคปฏิรูปการศึกษา"

เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2548

 

   

สถาบัน IEQ (THAILAND) ได้มอบเกียติบัตรฉบับนี้ให้กับท่านผู้บริหาร 

ในโอกาส เข้าร่วมอบรมหลักสูตร English PV.20

ระหว่างวันที่ 11 - 25 พฤศจิกายน 2548

 

 

 หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหาร

เนื่องในโอกาศได้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พิเศษ รุ่นที่ 25

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2549

 

 

 

ศูนย์การกำลังสำรอง  มอบเกียติบัตรนี้ให้แก่ผู้บริหาร

เนื่องในโอกาส ได้ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง  34 ฟุต

วันที่ 30 ตุลาคม 2549

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ มอบวุฒิบัตรฉบับนี้ ให้แก่ท่านผู้บริหาร ในโอกาส

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม โครงการสัมนาเสริมสร้างทางปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550

 

 

 

ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรมมและภาษาแห่งประเทศไทย

มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้บริหาร ในโอกาสได้ผ่านการอบรมหลักสูตร เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและศิลปะการเป็นพิธีกร

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2551

 

 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบเกียติบัตรฉบับนี้ ให้แก่ผู้บริหาร เนื่องในโอกาสได้เข้าร่วมประชุมสัมนา

เรื่อง มาตราฐานจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2554

 

 

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคคลทางการศึกษา

ได้มอบวุฒิบัตรนี้ ให้แก่ ผู้บริหาร เนื่องในโอกาศ ได้สำเร็จการฝีกอบรม

หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 4

วันที่  1 เมษายน พ.ศ.2554

 

 

 

 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ได้ประทานรางวัล ธรรมลักษณ์ศิลา ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้บริหาร

รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติและศาสนา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

 

 

 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ)  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ได้ประทานรางวัล พ่อดีเด่นแห่งปี  ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้บริหาร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

 


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานไว้ประจำโล่รางลัล พระกินรี เพื่อเป็นศิริมงคลและเกียติประวัติ

หม่อมราชวงค์ สมลาภ กิติยากร

เลขานุการใน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ได้มอบโล่เกียติคุณนี้ไว้ให้แก่ ท่านผู้บริหาร เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือก

ให้เป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558

 

 

 

 

 

 

 
ท่านผู้บริหาร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการ 3ม. (มีเงิน  มีงาน  มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

ท่านผู้บริหาร ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับศูนย์สัมนากิตติธเนศวร จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม โปรดประทานโล่เกียติคุณ

แก่ผู้บริหาร เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งปี 

วันที่ 24  ตุลาคม 2558

 

 

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำได้มอบเกียติบัตร แก่ผู้บริหาร

เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2558 สาขา ผู้บริหารดีเด่น

วันที่  2 ธันวาคม  2558

 

 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เข้ารับนิเทศตรวจราชการขับเคลื่อนควบคุม ป้องกันโรคโรคติดต่อ (Big Rock CD) จังหวัดนครนายก
ร่วมงานวันการศึกษาเอกชนภาคตะวันออก "การศึกษาเอกชนยกกำลังสาม สู่วิถีใหม่"ระหว่างวันที่ 17-18กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟบีช จังหวัดระยอง โดยมี ท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานครั้งนี้
โรงเรียนสอนภาษาศุขวัฒน์อรัญประเทศ โรงเรียนในเครือวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระแก้ว ในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยมีท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (TPN) ได้รับมอบใบประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (TPN) ได้รับมอบประกาศอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล” รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๕
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กับโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
สมาคมการศึกษาเอกชนโรงเรียนนอกระบบแห่งประเทศไทยเข้าพบ ท่านรัฐมนตรี ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอบรมองค์ความรู้ด้านการใช้ชุดตรวจโควิด 19 ด้วยตัวเองด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)
ผศ.ดร. ปวีนา ศุขวัฒน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก โรงเรียนสอนภาษาศุขวัฒน์ โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่นแคเรียร์ นครนายก เดินทางเข้าร่วมประชุม เรื่องกฎหมายของโรงเรียนนอกระบบ โดยมีท่านตวง อันทะไชย ประธาน คณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคการขนส่งจี๋หลิน ประเทศจีนเพื่อเปิดศูนย์ภาษาจีน Chinese Training Center และ Technical Skills Training Center
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน(MOU)กับบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ องค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครนายก ประจําปีการศึกษา 2564
ประชุมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ส่งนักศึกษาระดับชั้น ปวส.ออกฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท ซีพีออลล์
พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 1/10/63
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ27/09/63
รับหุ่นยนต์ AI เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว โรงเรียนนครนายกวิทยคม
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองจากรายการแข่งขันเทควันโด
ได้เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร
ส่งนักศึกษาที่จะไปฝึกงานที่ประเทศ?ญี่ปุ่น
ลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ประชุมหารือข้อตกลงร่วมกับกับบริษัทโครงการการอนุรักษ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก
เข้ากราบขอพรต่อท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
พานักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั้น แคเรียร์ กับ7สถานประกอบการในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
Yamaha Riding Academy และศูนย์ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทีพีเอ็น
ทำความร่วมมือหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
งานลอยกระทงจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี2562
ประธานสภาอุตสาหกรรมเบญจบูรพา ร่วมกับเหล่าซือจากประเทศจีน
ร่วมสัมนาโครงการ”พัฒนาความรู้ ด้านตลาดทุนสำหรับครู”
ร่วมประชุมระบบการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีร่วมกับชมรมอัญธานี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบที่1
อบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น
พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ Yamaha ครั้งที่ 1
ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียติสถานประกอบการ
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบวิชาการบริการสุขภาพ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MOU)
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
โครงการ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลิ่วโจมาถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเกี่ยวกับสาขาที่เปิดสอนและเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบขนส่งทางรางรุ่นที่3
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 1
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 เข้าพบ ท่านณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาระบบราง รุ่นที่1 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่าน กนกวรรณ วิลาวัลย์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28
Yamaha Riding Academy ครั้งที่1
พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรมและเรือสำเภาพาณิชย์ 2561
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
ตรวจเงินอุดหนุน61
นักศึกษาจาก Liuzhou Railway Vocational Technical College ประเทศจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
MOU ยามาฮ่า
บันทึกข้อตกลง MOU กับศูนย์ฝึกอบรมรักษาความปลอดภัย เมืองสามอ่าว
ระบบทวิภาคี
พิธีไหว้ครู2561
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ยาเสพติด
บมอบป้ายการเป็น Campus ของ Liuzhou Railway Vocational Technical College
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน61
สงกรานต์61
โครงการประชาสัมพันธ์ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
รับสมัครอาจารย์
พิธีซ้อมรับวุฒิบัตรประจำปีการศึกษา2560
เข้าร่วมพิธีปิด และมอบเกียติบัตร โครงการฝึกอบรมด้านภาษาจีน
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเรือสำเภาพาณิชย์
แข่งขัน เทควันโดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ผลการแข่งขัน ชนะเลิศอันดับ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560
มารับผู้ตรวจศึกษาธิการภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งที่ ๔๒
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา ศุขวัฒน์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดิเด่น ประจำปี 2560
อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายกได้ส่ง คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้เซ็นสัญญา mou กับโรงเรียนลู่ซาน
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว
โครงการเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่10
โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกปิโตรเลียม
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
ศาลจังหวัดนครนายก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2560
พิธีเปิดอาคารศุขวัฒน์ อาคารเกตุสายเมือง
บริษัท บี แอนด์ บี จำกัด มิสเตอร์เออิจิโร่ โอะคุสึ ประธานบริษัท จากประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและสำรวจตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
พิธีเปิดโครงการอบรมศึกษาดูงานระบบขนส่งทางราง ณ LIUZHOU RALWAY VOCATIONAL TECHNICAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
บริษัท ฮิวแมร ดิจิคราฟท์(ไทยแลนด์) เข้าพบเพื่อปรึกษาทำความร่วมมือกับวิทยาลัยฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ ให้เกียติเป็นประธานและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายกเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน
งานวันการศึกษาเอกชน ณ ห้อง Rayong Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าระยอง จังหวัดระยอง
กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2559
งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดนครนายก
การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 31
เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานในพิธีอุปสมบทหมู่ 149 รูป