ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์

  

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์ 

นายไพฑูรย์                 โห้ประเสริฐ 
นายอนิสร                     ภูน้ำชุ่ม
นายอาคม                    ศรีสว่าง
นายสุธีร์                       บัวลม
นายสิทธิศักดิ์               สอนสำแดง
นายวันเดช                  อินทรประเสริฐ
นายจักรพงษ์               ผิวคำ
นายสิทธิโชค              อัตโต
นายกัษมาพงศ์            คมคาย
นายชัชวาล                นบนอบ
นางสาวภูริดา            ชื่นสมทรง
นายสุบิน                    หวังสอาด
นายนลธวัช               มะเล็ก
นายธนากร                แผนสท้าน
นายธนากร                สังอ้ม
นายศรราม                เฟ็นดี้
นายวายุ                    มะลิวัลย์
นายนิพัทธ์                กลิ่นใบ
นายธีรวัฒน์              บุญเรือง
นายพิเชษฐ์              ขจรธรรม
นายธนโชติ              ทาสีแสง
นายชัยรัตน์              หอมวงษ์

 
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2ปี 2559

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.3/2 สาขาการตลาด
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวส.2 สาขางานเทคนิคยานยนต์
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวส.2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวส.2 สาขางานการตลาด
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวส.2 สาขางานการบัญชี
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.3/2 สาขางานยานยนต์
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.3/1 สาขางานยานยนต์
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช. 3/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.3/1 สาขาการบัญชี
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.2/2 สาขาช่างไฟฟ้า
ผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปี 2559 ระดับ ปวช. 2/4 สาขา การท่องเที่ยว
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช. 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.2/2 สาขาการตลาด
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.2/1 สาขาการบัญชี
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.1/3 สาขาช่างไฟฟ้า
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.1/2 สาขางานยานยนต์
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.1/1 สาขาการบัญชี
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.1/2 สาขาการตลาด
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช. 1/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผลการเรียน ภาคเรียนที่2 ปี 2559 ระดับ ปวช. 1/4 สาขา การท่องเที่ยว
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559 ระดับ ปวช.1/1 สาขางานยานยนต์