ReadyPlanet.com
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
bulletหอพักนักศึกษา
bulletรับสมัครนักศึกษา
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletกิจกรรมของวิทยาลัย ฯ
bulletดาวน์โหลด
dot
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
dot
bulletหลักสูตรที่เปิดสอน
bulletข้อมูลสถานประกอบการ
bulletข้อมูลอาคารสถานที่
bulletข้อมูลนักเรียน - นักศึกษา
bulletข้อมูลครุภัณฑ์
bulletข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
bulletข้อมูลงบประมาณ
dot
เมนูสำหรับประธานบริหาร
dot
bulletผลงานประธานบริหาร(เจ้าของ)
bulletกิจกรรมประธานบริหาร(อ.พ่อ)
dot
ผลงานคณะครู-อาจารย์
dot
bulletผลงานผู้รับใบอนุญาต
bulletผลงานคณะครู
bulletผลงานนักเรียน/นักศึกษา
dot
ทำเนียบบุคลากร
dot
bulletโครงสร้างการบริหารงาน
dot
ผลงานวิจัย
dot
bulletงานวิจัยครู
bulletงานวิจัยในชั้นเรียน
bulletสรุปโครงการ
dot
นักเรียน/นักศึกษา
dot
bulletโครงการตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน/นักศึกษา
bulletแบบฟอร์มนักศึกษา
bulletโครงการนักเรียน/นักศึกษา
bulletระดับ ปวช.2/1 สาขางานยานยนต์
กิจกรรมของผู้บริหาร(อ.พ่อ)ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก อาจารย์ (อ.พ่อ) ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์และคณะ ร่วมเดินทางศึกษาดูงานระบบการศึกษาในประเทศเยอรมัน ภายใต้กรอบความร่วม ไทย-เยอรมัน ระหว่างวันที

เดินทางศึกษาดูงานระบบการศึกษาในประเทศเยอรมัน ภายใต้กรอบความร่วม ไทย-เยอรมัน
ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม - 8 กันยายน  2557 ที่ผ่านมา

 

ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์ ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี

 ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี

พิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 งานพิธี วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งที่ ๒ ณวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก (วัดศรีเมือง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ดร.ประยุทธ ศุขวัฒน์ พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ดร.ปวีนา (อ.แม่) ศุขวัฒน์และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมโครงการจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเช

 โครงการจัดอบรมการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงภูคำ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 

ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้รับโล่ประกาศเกรียติคุณรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 และโล่ประกาศเกรียติคุณคนดีแบบอย่างของชาติประจำปี 25…

 ผกท.พ.ร.ต.ต. ประยุทธ ศุขวัฒน์ ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ได้รับโล่ประกาศเกรียติคุณรางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 และโล่ประกาศเกรียติคุณคนดีแบบอย่างของชาติประจำปี 2557 ผู้นำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนา จากมูลนิธิธรรมลักณ์ศิลา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมกองทับอากาศ

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]